18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

Job-Description
Job-Description

เทคนิคการจัดทำ
Job Description
เพื่อสร้างผลงาน
ให้ตอบโจทย์องค์กร
(Smart JD)

Job Description เปรียบเหมือน เข็มทิศชี้ทาง ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรปัจจุบัน และ บุคลากร ที่จะเข้ามา ทำงานใหม่ ในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อช่วย ให้ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ของแต่ละคน

smart-jd

ปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทุกองค์กร ต้องเจอ
คือ หน้าที่ ในการทำงาน ที่ไม่ชัดเจน

หลักสูตรนี้ จะทำให้พนักงานของคุณ
มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ที่ต้องทำมากยิ่งขึ้น

กระบวนการสร้าง บทบาท และ ความรับผิดชอบ ของพนักงาน ในระดับที่มอบหมาย ให้คุณมีความมั่นใจ ในการออกแบบ และ เขียน Smart JD

ความหมายและความสำคัญของ Job Description

ความหมาย และ ความสำคัญ ของ Job Description

JD หมายถึง เอกสารที่ระบุบทบาท และ คุณสมบัติ ของตำแหน่งงานในองค์กร โดยรายละเอียด อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง หน้าที่งาน ที่ต้องทำ, ความรับผิดชอบ, ทักษะที่จำเป็น และ เกณฑ์ การประเมินความสำเร็จ ในตำแหน่งนั้น ๆ นอกจาก นี้ยังระบุความคาดหวัง และ คุณสมบัติของผู้สมัคร ที่สนใจสมัครงานนั้น ๆ

คุณลักษณะที่ดี ของ Job Description

คุณลักษณะที่ดี จะช่วยให้ JD เป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ สร้างความเข้าใจ ความน่าสนใจ ในตำแหน่งงาน ขององค์กร ของคุณ

คุณลักษณะที่ดีของ Job Description


ขั้นตอน และ เทคนิคในการเขียน Job Description

การเขียน JD คือ กระบวนการที่สำคัญ ในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และ สร้างความเข้าใจ สิ่งน่าสนใจในตำแหน่งงาน ขององค์กรของคุณ

ปัญหา และ อุปสรรคของการจัดทำ Job Description ในปัจจุบัน

การจัดทำ JD อาจเผชิญกับหลายปัญหา
และ อุปสรรคในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ เป็นเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ สร้างความเข้าใจและสิ่งน่าสนใจในตำแหน่งงาน ขององค์กร คุณต้องรับมือกับปัญหา และ อุปสรรคต่าง ๆ

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของ Job Description , KPI และ Competency

ส่วนประกอบ และ ความสัมพันธ์ของ Job Description , KPI และ Competency

JD, Key Performance Indicators (KPIs), และ Competency (ความสามารถ หรือคุณสมบัติ) เป็นส่วนสำคัญ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดการงานในองค์กร แต่มีบทบาท และความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

Job Description กับการประเมิน และ กำหนดแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงงาน

JD เป็นเอกสารที่ระบุหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล และ กำหนดแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงงาน

Job-Description-กับการประเมิน

หลักสูตรนี้
เหมาะกับใคร

หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำ Job Descriptions เพื่อสร้าง
ผลงานให้ตอบโจทย์องค์กร (Smart JD) เหมาะสำหรับบุคลากร
ที่มีหน้าที่ในการจัดทำ JD หรือ มีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะ ในด้านนี้

ผู้จัดการ ทรัพยากรมนุษย์ (HR Managers)

HR Managers มีหน้าที่สำคัญในการจัดทำ JD และใช้ JD เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร พัฒนา ทักษะในการสร้าง Smart JD จะเป็นประโยชน์ อย่างมาก

ผู้เริ่มต้นทาง วิชาชีพในการจัดทำ JD

บุคลากรที่พึ่งเริ่มต้น หรือ มีประสบการณ์ไม่มากในการจัดทำ JD อาจได้รับประโยชน์ จากการอบรมนี้ เพื่อเรียนรู้เทคนิค และ กลยุทธ์ในการสร้าง JD

ผู้ประกอบการ​

ผู้บริหาร และ ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารที่มีความเข้าใจ ความสำคัญของ JD และ ต้องการเรียนรู้ วิธีการจัดทำ JD ที่เป็นประสิทธิภาพ เพื่อให้งานในองค์กร เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ผู้ประเมิน และ ผู้ตรวจสอบ JD

ผู้ประเมิน และ ผู้ตรวจสอบ JD จะสามารถใช้ความรู้ ที่ได้จาก หลักสูตรนี้ ในการประเมินคุณภาพของ JD และ ช่วยให้สอดคล้อง กับความต้องการ ขององค์กร

ผู้ที่สนใจ

หากคุณกำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สนใจในด้านการจัดทำ JD, หลักสูตรนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดี ในการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ตารางอบรม
เทคนิคการจัดทำ Job Description เพื่อสร้างผลงาน ให้ตอบโจทย์องค์กร (Smart JD)

เทคนิคการจัดทำ JD มักเน้นการฝึกปฏิบัติ และ การประยุกต์ทักษะจริง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ JD และ การนำเสนอ JD ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้แบบปฏิบัติ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ สามารถใช้ JD ในการดำเนินการทางธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

hr-มือใหม่-toppro-member

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ภาพบรรยากาศ การอบรม คอร์สอบรม เทคนิคการจัดทำ Job Description เพื่อสร้างผลงานให้ตอบโจทย์องค์กร (Smart JD)

รูปแบบการจัดคอร์สอบรมแบบสด Virtual Training ผ่านเครื่องมือ ZOOM ด้วยประสบการณ์ของผู้เรียนที่เทียบเท่ากับการสอนในรูปแบบเดิม

notebook

พิเศษสุดๆเรียนจบคอร์สนี้

คุณจะได้รับใบ Certificate เพื่ออัพโปรไฟล์ของคุณ ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลักการ และเหตุผล

การเขียน บทพรรณนางาน JD เปรียบเหมือนเข็มทิศ ชี้ทางในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรปัจจุบัน และ บุคลากรที่จะเข้ามาทำงานใหม่ ในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อช่วยให้ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ ของแต่ละคน ทำให้ทราบว่างานนั้น มีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือตำแหน่งอื่นอย่างไร และมีความสำคัญต่อองค์กร อย่างไร ? ตลอดจนทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วย ในการประเมิน และ กำหนดแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการ จัดทำ JD

2) เพื่อทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคของการจัดทำ JD ที่มีประสิทธิภาพ

3) เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ JD , KPI และ Competency ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

4) เพื่อสามารถนำประยุกต์ใช้ในการจัดทำ JD ของกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) แนวคิดในการจัดทำ JD ที่มี Competency และมี KPI ไปใช้ในการบริหารด้านต่างๆ

2) วางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับ แต่ละตำแหน่ง ประเมินศักยภาพการทำงาน

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • All Posts
  • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา