18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)

การสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

เลือกอ่านตามหัวข้อที่คุณอยากรู้

เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)

1. เตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์

 • ศึกษาข้อมูล  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ ตำแหน่งงานที่สมัคร
 • วิเคราะห์ Competency  วิเคราะห์คุณสมบัติหลัก (Competency) ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 • เตรียมตัวตอบคำถาม  ฝึกฝนการตอบคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง
 • เตรียมเอกสาร  เตรียมเอกสาร Resume, Portfolio, ใบสมัคร
 • แต่งกาย  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

2. เทคนิคการตอบคำถาม:

 • STAR Method  ตอบคำถามโดยใช้ STAR Method อธิบาย สถานการณ์ (Situation) งานที่รับผิดชอบ วิธีการดำเนินการ (Task) ผลลัพธ์ (Action) และ ผลลัพธ์ (Result)

 • เน้นประสบการณ์ เน้นประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะ ที่ตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • ตอบคำถามตรงประเด็น ตอบคำถามตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ

 • มั่นใจ แสดงออกอย่างมั่นใจ

 • ภาษากาย แสดงภาษากายที่มั่นใจ

 • ตัวอย่าง

  • สถานการณ์  เคยเผชิญปัญหาอะไรที่ยากที่สุดในการทำงาน?
  • งาน อธิบายงานที่รับผิดชอบ
  • วิธีการดำเนินการ  อธิบายวิธีการแก้ปัญหา
  • ผลลัพธ์ อธิบายผลลัพธ์

3. เทคนิคเพิ่มเติม:

 • แสดงความสนใจ แสดงความสนใจในองค์กร ตำแหน่งงาน
 • เชื่อมโยง เชื่อมโยงประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะ กับความต้องการขององค์กร
 • จุดแข็ง เน้นจุดแข็ง ทักษะ ความสามารถ ที่ตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ถามคำถาม เตรียมคำถามถามผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์กร ตำแหน่งงาน

4. ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์:

 • เล่าเรื่องตัวเองให้ฟัง
 • อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ
 • ทำไมคุณถึงอยากทำงานกับบริษัทของเรา
 • คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่

การคัดเลือกบุคลากรกับภูเขาน้ำแข็ง
แห่งสมรรถนะ (Competency Iceberg)

การสัมภาษณ์งาน

กำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานให้ชัดเจน

 • K-Knowledge ต้องมีความรู้อะไรบ้าง
  ถามเกี่ยวกับความรู้ สอบข้อเขียน ฯลฯ
 • S-Skills ต้องมีทักษะอะไรบ้าง
  ให้ทดลองปฏิบัติทักษะนั้นๆ หรือ
  คำถามเพื่อให้คิด เพื่อดูทักษะการคิด
  ตรรกะในการคิด
 • A-Attribute ต้องมีพฤติกรรมอะไรบ้าง
  สร้างสถานการณ์ให้ผู้สมัครไม่รู้ตัว

กระบวน การสัมภาษณ์งาน แบ่งเป็น 5 ขั้น

การสัมภาษณ์งาน

กระบวน การสัมภาษณ์งาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. การเตรียมการสัมภาษณ์ (Preparation)
  ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ โดยการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เตรียมคำถามที่อาจถูกถามและคำตอบที่เหมาะสม เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์และข้อควรระวังในการสนทนา และเตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่นเรซูเม่หรือผลงาน

 2. การสร้างสายสัมพันธ์ (Building Rapport)
  ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เป็นมิตรกับผู้สัมภาษณ์ โดยการทักทายและแนะนำตัวเองอย่างสุภาพ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและการสร้างความสนใจต่อความเป็นอยู่ของผู้สัมภาษณ์

 3. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information Exchange)
  ขั้นตอนนี้เป็นการสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน, ทักษะ, ความสามารถ, และความคาดหวัง โดยการถามและตอบคำถามอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์

 4. การยุติการสัมภาษณ์ (Interview Conclusion)
  ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปและจบการสัมภาษณ์ โดยการขอบคุณผู้สัมภาษณ์สำหรับเวลาที่ให้มาสัมภาษณ์ และการสอบถามว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

 5. การประเมินผล (Assessment)
  ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินผลผู้สมัคร โดยการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครต่อตำแหน่งงาน โดยพิจารณาจากความรู้, ทักษะ, และบุคลิกภาพที่แสดงออกในการสัมภาษณ์ และตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ผู้สมัครนั้นหรือไม่

การมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่มีระเบียบและเป็นระเบียบจะช่วยให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการคัดเลือกบุคคลกรที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่

hrมือใหม่ ทรัพย

เริ่มต้นจาก Hr มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

" พร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ ”

ทรัพยากรบุคคลมือใหม่ hrมืออาชีพ

ขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อ ให้ได้คนที่ใช่

การสัมภาษณ์งาน เพื่อเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน หรือบทบาทและตรงกับความต้องการขององค์กร
 มีขั้นตอน ดังนี้

การสัมภาษณ์งาน

วางแผนเตรียมคำถาม แบบทดสอบและแบ่งกลุ่มผู้สัมภาษณ์

ก่อนการสัมภาษณ์ควรวางแผนเตรียมคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้, ทักษะ, และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน นอกจากนี้ยังควรแบ่งกลุ่มผู้สัมภาษณ์ตามตำแหน่งและบทบาทที่ต้องการจะเลือก

วางแผน Pre-screening/ Phone Interview

การสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์หรือการตรวจสอบก่อนการสัมภาษณ์ (pre-screening) เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในระดับพื้นฐาน โดยสามารถใช้คำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดค้านผู้สมัครที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในการสัมภาษณ์

การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนานสำหรับผู้สมัครจะช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงตนเองได้อย่างเต็มที่และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้มากขึ้น

เจาะลึกคำถามเรื่อง Job/ Functional Competency (KSA) Knowledge Skill Ability

ในขั้นตอนนี้ควรถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้, ทักษะ, และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและบทบาทที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

คุณลักษณะที่องค์กรต้องการ Core Competency / Core Value / Corporate Culture

ารสำรวจคุณลักษณะที่องค์กร ต้องการอาจประกอบด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น, การแก้ไขปัญหา, หรือคุณลักษณะทางบุคลิกภาพอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท

เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้สอบถาม

หลังจากสร้างความเป็นกันเอง และการสนทนาเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีโอกาสสอบถามเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน

จบการสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณ

ในส่วนสุดท้ายของการสัมภาษณ์ ควรจะมีการบรรยายขอบคุณสำหรับเวลา และโอกาสที่ให้มาสำหรับการสัมภาษณ์

สรุปคะแนน Talk base on data กับทีมผู้สัมภาษณ์

หลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ควรทำการสรุป และประเมินผลการสัมภาษณ์โดยใช้ข้อมูล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเสนอคะแนน หรือข้อสรุปกับทีมผู้สัมภาษณ์

แจ้งผลกลับผู้ถูกสัมภาษณ์

สุดท้ายควรแจ้งผลการสัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอีเมล หรือโทรศัพท์ และให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์งาน เพื่อเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญและควรพิจารณาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่

ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบ Cognitive, Psychological & Practical Performance

การสัมภาษณ์งาน

การทดสอบทางสมอง (Cognitive Testing), ทดสอบจิตวิทยา (Psychological Testing), และการทดสอบปฏิบัติการ (Practical Performance Testing) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะและวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การทดสอบทางสมอง (Cognitive Testing)

 • ลักษณะ
  การทดสอบทางสมองมักเน้นการประมวลผลทางสมองเชิงประสาท ซึ่งอาจ包含 การทดสอบความจำ, การคำนวณ, การระบุแนวคิดและปัญหา การสร้างสรรค์, และความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น

 • วัตถุประสงค์
  การทดสอบทางสมองมักมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถทางปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำ การสร้างแนวคิด และการแก้ปัญหา ซึ่งมักถูกใช้ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลกร การประเมินผลงานทางการศึกษา หรือการตรวจสอบศักยภาพในการดำเนินงานต่าง ๆ

2. การทดสอบจิตวิทยา (Psychological Testing)

 • ลักษณะ
  การทดสอบจิตวิทยามุ่งเน้นที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม, ความสามารถทางสังคม, ความรับผิดชอบ, ความรับความเสียหาย, และการปรับตัวทางจิตใจ ซึ่งอาจประกอบด้วยการทดสอบบุคลิกภาพ, การประเมินสมรรถนะสังคม, และการสำรวจความเห็นใจ

 • วัตถุประสงค์
  การทดสอบจิตวิทยามักใช้เพื่อประเมินพฤติกรรม, ลักษณะบุคลิกภาพ, และความเหมาะสมในบทบาทงานหรือสภาพการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การทดสอบบุคลิกภาพสำหรับบทบาทการบริการลูกค้า การประเมินสมรรถนะสังคมสำหรับตำแหน่งผู้นำ หรือการทดสอบความเสี่ยงทางจิตใจ

3. การทดสอบปฏิบัติการ (Practical Performance Testing)

 • ลักษณะ การทดสอบปฏิบัติการมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในสถานการณ์จริง ซึ่งอาจประกอบด้วยการทดสอบทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ, การทดสอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น, หรือการทดสอบการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 • วัตถุประสงค์ การทดสอบปฏิบัติการมักใช้เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน, และการปรับตัวที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การทดสอบการเขียนโค้ดสำหรับนักพัฒนาระบบ, การทดสอบการแก้ไขเครื่องจักรสำหรับช่างซ่อมบำรุง, หรือการทดสอบการนำเสนอสินค้าสำหรับพนักงานขาย

ดังนั้น การทดสอบทางสมองมุ่งเน้นการประมวลผลทางสมอง, การทดสอบจิตวิทยามุ่งเน้นที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความเหมาะสมในบทบาทงาน, และการทดสอบปฏิบัติการมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในสถานการณ์จริง

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจมักประกอบด้วย

 1. ความประทับใจครั้งแรก
  ความประทับใจครั้งแรก มักมีความสำคัญในการตัดสินใจ เนื่องจาก มันอาจมีผลต่อการเลือกที่จะดำเนินการต่อไป หรือไม่ การประทับใจเชิงบวก หรือเชิงลบจากประสบการณ์แรก อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบุคคล

 2. ความคาดหวัง
  ความคาดหวังเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลังจากการตัดสินใจ ความคาดหวังที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้บุคคลมีการเลือกตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป

 3. การพูด
  การพูดของบุคคลมักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะ เมื่อมีการสื่อสารอย่างชัดเจน และเป็นเกี่ยวกับปัญหา หรือข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจ

 4. ท่าทาง
  ท่าทางของบุคคล อาจส่งผลต่อความเชื่อถือ และความเข้าใจของผู้อื่น ท่าทางที่มั่นคง และมีความเชื่อมั่นอาจทำให้ผู้อื่นมีความเชื่อถือในความสามารถ และความเป็นผู้นำของบุคคล

 5. การใช้เกณฑ์การประเมิน
  การใช้เกณฑ์การประเมิน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินสามารถกำหนดทิศทางหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ การใช้เกณฑ์การประเมินที่ถูกต้อง และเหมาะสมมักช่วยให้การตัดสินใจ มีความเป็นรูปแบบ และมั่นคงมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการสัมภาษณ์

เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่สำคัญและเข้าใจความเหมาะสมของผู้สมัครได้ดีขึ้น ได้แก่

การสัมภาษณ์งาน

ใช้คำถามถามแบบปลายเปิด

ใช้คำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครแสดงความคิดและประสบการณ์ของตนเองอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น “สาเหตุที่คุณเลือกที่จะสมัครตำแหน่งนี้คืออะไร?” หรือ “สิ่งที่คุณคาดหวังจากการทำงานที่นี่คืออะไร?”

ใช้คำถามถามแบบ 3K (Know what, Know why, Know-how)

ใช้เทคนิคนี้เพื่อเข้าใจความรู้, เหตุผล, และทักษะของผู้สมัครในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น “คุณรู้สึกว่าคุณสามารถช่วยให้ทีมของเราประสบความสำเร็จได้อย่างไร?” หรือ “คุณทราบไหมว่าการดำเนินงานในตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อเป้าหมายของบริษัทเรา?”

ใช้คำถามแบบ Why Why เพื่อเจาะลึกหรือเค้น

ใช้เทคนิคนี้เพื่อขยายความเข้าใจและเปิดเผยข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น “ทำไมคุณเลือกที่จะเปลี่ยนงานในช่วงเวลานี้?” หรือ “ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าคุณเหมาะสมกับบริบทและความเป็นที่อยู่ของเรา?”

การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่มีคุณค่าและเข้าใจคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

hrมือใหม่ ทรัพย

เริ่มต้นจาก Hr มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

" พร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ ”

ทรัพยากรบุคคลมือใหม่ hrมืออาชีพ

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 • All Posts
 • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา