18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

email
calendar

งานธุรการ อย่างมืออาชีพ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบ

งานธุรการ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กร และมีความต้องการมากในทุกๆ องค์กร งานนี้เป็นงานเบื้องหลัง มีหน้าที่ ในการรับผิดชอบที่ค่อนข้างกว้าง ทำแทบจะทุกอย่างในองค์กร ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้าง และวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง Admin ที่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลกระทบ กับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

งานธุรการ

บางคนถึงกับเรียกว่า งานธุรการ
ว่า “งานที่ทำตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ”

จึงต้องอาศัยความอดทน และความรักในงานทางด้านนี้เป็นหลัก จำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ
และพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานแบบรอบด้าน

แนวคิดหลักการจัดการงานธุรการ (Administration)

งานธุรการ เป็นกระบวนการที่มีแนวคิดหลักอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภายในองค์กร เพื่อให้งานธุรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่มีความเสถียรและมีการควบคุมที่ดี

 1. ความสําคัญของงานธุรการ
 2. บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ
 3. การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสาย งานธุรการ
 4. เรื่องที่เจ้าหน้าที่ธุรการต้องรู้

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ

ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ควรมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เป็นสำคัญเพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในบทบาท และหน้าที่ของงานธุรการอย่างมืออาชีพ

 1. คุณสมบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
 2. ทักษะการติดต่อสือสาร
 3. ทักษะการประสานงาน
 4. การสร้างความประทับใจในงานธุรการ
การวิเคราะห์หาความต้องการของ แต่ละตำแหน่งงาน


การจัดระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ

กระบวนการที่มุ่งหน้าที่ในการสร้างโครงสร้าง และเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ใน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการเอกสาร และข้อมูล การวางแผนตารางการทำงาน การควบคุมคุณภาพ และการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

 1. การจัดระบบเอกสาร และการบริหารสํานักงาน
 2. เทคนิคการวางแผน และการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 3. การบริหารทรัพยากร ภายในสํานักงาน
 4. การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาระบบงาน

หลักสูตรนี้
เหมาะกับใคร

หลักสูตรบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบ งานธุรการ อย่างมืออาชีพเหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจ ที่จะพัฒนาทักษะ และความรู้และต้องการที่จะทำงานในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในองค์กรที่ทำงานอยู่

ผู้บริหาร และ ผู้จัดการ

ผู้นำที่มีบทบาทในการจัดการ งานธุรการ หรือต้องทำงานร่วมกับทีม งานธุรการ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลที่สนใจการสนับสนุนองค์กร

ผู้ที่มีความสนใจในการเสริมสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ งานธุรการ ในองค์กร

ผู้ประกอบการ​

คนที่มีความสนใจในการควบคุมคุณภาพ

ผู้ที่มีความสนใจในการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพของงานธุรการเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน

บุคคลที่ต้องการใช้ทักษะการสื่อสาร

คนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการติดต่อกับผู้อื่นและการเขียนรายงานแบบมืออาชีพ

ผู้ที่สนใจ

คนที่ต้องการพัฒนาทักษะในการวางแผน และจัดการเวลาเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ตารางอบรม
บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบ งานธุรการ อย่างมืออาชีพ

ต้องการจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพใช่ไหม? เรามีหลักสูตรบทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ ที่จะช่วยคุณเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในบทบาทนี้อย่างมืออาชีพ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานธุรการ
หรือนักทำงานธุรการที่ต้องการพัฒนาตนเอง หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการสำเร็จในงานธุรการ มาเริ่มเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายงานนี้ เช็ควันอบรมได้ที่ด้านล่างนี้

hr-มือใหม่-toppro-member

ไม่พบข้อมูล

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส
บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบ งานธุรการ อย่างมืออาชีพ

รูปแบบการจัดคอร์สอบรมแบบสด Virtual Training ผ่านเครื่องมือ ZOOM ด้วยประสบการณ์ของผู้เรียน ที่เทียบเท่ากับการสอนในรูปแบบเดิม

notebook

พิเศษสุดๆเรียนจบคอร์สนี้

คุณจะได้รับใบ Certificate เพื่ออัพโปรไฟล์ของคุณ ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล

การดําเนินงานในองค์กรส่วนใหญ่ จะต้องมีการจัดระบบ ระเบียบการทํางานงานเอกสารต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในองค์กร นั่นคือ หน่วยงานธุรการ (Administration) จะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการทํางานของทุกฝ่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นที่ยอมรับ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานธุรการ ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ครอบคลุมงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่กําหนดไว้ได้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการจัดการ งานธุรการอย่างถูกต้อง

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแนวทางในการจัดระบบงานธุรการ และการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างทัศนคติ และวิธีคิดในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน งานธุรการ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการจัดระบบ งานธุรการ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ผู้อบรมมีทัศนคติ และความเข้าใจในบทบาท งานธุรการได้อย่างมืออาชีพ

2) ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับ งานธุรการ ได้อย่างถูกต้อง

ถึงจะเป็น "พนักงานธุรการ"
แต่คุณจะไม่ใช่แค่ "พนักงานธุรการธรรมดา"
อีกต่อไป

'พนักงานธุรการ' เป็นมากกว่า เราไม่เพียงแค่เป็น 'พนักงานธุรการธรรมดา' แต่เราเน้นในการเป็น 'ผู้รับผิดชอบงานธุรการ' ที่เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในหน้าที่ และการจัดการงานทุกด้านของงานธุรการ โดยเราพร้อมที่จะช่วยคุณเป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการที่โดดเด่น และมีคุณภาพ เริ่มต้นการเป็นผู้นำในสายงานของคุณ และพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอด 'พนักงานธุรการ' มืออาชีพ

งานธุรการ
มีหน้าที่ อะไรบ้าง

ผู้รับผิดชอบงานธุรการที่มืออาชีพ มีบทบาทหน้าที่ เพื่อทำให้งานในองค์กรเกิดผลสำเร็จได้ดี ซึ่งต้องมีบทบาท และมีหน้าที่ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น

จัดการเอกสารและข้อมูล

จัดการเอกสารและข้อมูล

รับผิดชอบในการจัดการเอกสารองค์กรอย่างระเบียบเรียบร้อย การจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อให้งานองค์กรเป็นไปอย่างมืออาชีพ

จัดการตารางและการนัดหมาย

สร้าง และรักษาระบบตารางงาน จัดการการนัดหมายของบุคคลภายในองค์กร และติดต่อกับผู้อื่น เพื่อกำหนดเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

การจัดการการประชุม

จัดการการประชุม

จัดการการประชุมอย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างการบรรยายระเบียบการประชุม จัดระเบียบการนำเสนอข้อมูลและเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม

การจัดการการเดินทาง

การจัดการการเดินทาง

จัดการการเดินทาง สำหรับบุคคลภายในองค์กร รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และยานพาหนะ และจัดระเบียบการเดินทางเพื่อความสะดวก

การจัดการอุปกรณ์และสิ่งของ

การจัดการอุปกรณ์และสิ่งของ

จัดการอุปกรณ์ และสิ่งของในองค์กรอย่างเหมาะสม รวมถึงการสั่งซื้ออุปกรณ์ หรือวัสดุที่จำเป็น และการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร

งานธุรการ หน้าที่

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 • All Posts
 • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา