18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

เทคนิค การวางแผน
และจัดทำแผนฝึกอบรม
ประจำปี เพื่อตอบโจทย์
ตามความต้องการขององค์กร

Professional Competency Based Interview Techniques เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทหรือองค์กรในกระบวนการสรรหาและสมัครงาน ที่มีความสำคัญสำหรับผู้สมัครงาน โดยใช้เทคนิคที่เน้นการวัดความรู้สึก และความสามารถของผู้สมัครในด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

เทคนิคการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรม ประจำปี เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร

องค์กรของคุณอาจสูญเสียโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพราะไม่มีแผนฝึกอบรมประจำปี

หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร คือคำตอบของคุณ

SEAC MEGA TREND ต้องการคน แบบไหน? ในการร่วมงาน

แนวคิดการวางแผนและการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและ เกิดมูลค่าของบุคลากร

1) การกำหนดระยะเวลาและแนวทาง การวางแผนการฝึกอบรม
2) การวิเคราะห์ความจำเป็นการฝึกอบรมตามหลักการ ADDIE MODEL
3) ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานการประเมินระดับช่องว่าง
4) แบบสอบถามเพื่อสำรวจหาความต้องการฝึกอบรม
5) ประโยชน์ของการวางแผนและ การฝึกอบม

การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Course)

1) หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน (หลักสูตรทั่วไป)
2) หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรการบริหารและจัดการ)
3) หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะด้าน (เทคนิคเฉพาะด้าน)

ตัวอย่างผู้นำระดับระดับโลก คัดเลือกคน จากอะไร


การเขียนโครงการหลักสูตร ฝึกอบรมให้ถูกตามมาตรฐาน พ.ร.บ. และระบบคุณภาพ

WORKSHOP 1 : ฝึกปฏิบัติการเขียนหลักสูตรตามรูปแบบมาตรฐาน พ.ร.บ. และระบบคุณภาพ

การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

1) องค์ประกอบของการวางแผนฝึกอบรมประจำปี
2) การดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาจริง (Implementation)
3) การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม (Measurement and Evaluation)
4) การนำเสนอแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ ต่อผู้บริหารให้ได้รับการยอมรับและอนุมัติ ​ ​

รูปแบบและกระบวนการ Recruitment

หลักสูตรนี้
เหมาะกับใคร

จะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการวางแผนและการจัดทำแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคล

ผู้ประกอบการ​

ผู้บริหารและผู้จัดการ

ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการวางแผนและการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำให้สามารถวางแผนและสร้างแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

ผู้ดูแลการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร

บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อปรับปรุงทักษะในการวางแผนและการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมาย

ผู้ที่มีบทบาทในการสรรหา

ผู้ที่มีบทบาทในการสรรหาคนใหม่ในองค์กรและต้องการพัฒนา ทักษะการสรรหาเพื่อให้สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสม อย่างมืออาชีพ

บุคลากรทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

บุคลากรทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนและการจัดทำแผนฝึกอบรมสำหรับการเติบโตและพัฒนาในองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ตารางอบรม
เทคนิคการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรม ประจำปีเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร

องค์กรควรอบรมหลักสูตรเทคนิคการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

hr-มือใหม่-toppro-member

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

พิเศษสุดๆเรียนจบคอร์สนี้

คุณจะได้รับใบ Certificate เพื่ออัพโปรไฟล์ของคุณ ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล

“ทรัพยากรมนุษย์” ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกประเภท ดังนั้น การวางแผนการฝึกอบรมประจำปีแต่ละปี จำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนงาน และ เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ต้องพัฒนาทักษะ และ การวิเคราะห์ เพื่อกำหนดการฝึกอบรมได้ตามความจำเป็นสูงสุด (Training Need) มากกว่าความต้องการ (Training Want) และ วิวัฒนาการมาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อม ภายใน และ ภายนอกขององค์กร สิ่งที่ต้องเน้น คือ ความรู้ ความชำนาญ และ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่จะปรับตัวให้ทันกันการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือ วิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล

3) เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)การจัดการแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • All Posts
  • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา